THE ANALYSIS OF MUSCULAR STRENGHT AND EMG IN KAYAK STROKE

  • Xian-Wei Dai
  • Wei-Hua Ho
  • Li-Chiun Chang
  • De-Zhi Liu
Keywords: K1, Canoe ergometer, EMG, muscle efficiency
Published
2008-04-21