Krasikova, S., & Zhechev, V. (2019). You Only Need a Scalar Only. Proceedings of Sinn Und Bedeutung, 10(1), 199–210. https://doi.org/10.18148/sub/2006.v10i1.684