(1)
Krasikova, S.; Zhechev, V. You Only Need a Scalar Only. SuB 2019, 10, 199-210.