Jabkowski, Piotr, University of Poznan, Poland, Poland